Köszöntjük a Vas Megyei Polgárőr Szövetség weboldalán!
 •   +(36) 94 359 511    vasmpsz.iroda [@] gmail.com
OPSZ

Tájékoztató a veszélyhelyzeti szabályokról

Tájékoztató a veszélyhelyzeti szabályokról

A járványveszély miatt Magyarország Kormánya az Alaptörvényben kapott felhatalmazás alapján 2021. február 8. hatálybalépéssel határozott időtartamra ismételten kihirdette a veszélyhelyzetet.

 Az erről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerint változatlanul hatályos a polgárőr szervezetek döntéshozó szerveire is kiterjedő 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 502-es rendelet) és a védelmi intézkedésekről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet, amely szerint főszabályként tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni. (Magánrendezvény - a házasságkötés és a temetés kivételével - abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.)
 
Számos polgárőr vezető részéről kérdésként merült fel, hogy a közgyűlés, küldöttgyűlés (a továbbiakban együtt: döntéshozó szerv) döntéshozatala során miként kell alkalmazni a kormányrendeletekben meghatározott rendelkezéseket.
Erre való tekintettel közzéteszem az alábbi tájékoztatót.

Az 502-es kormányrendelet fontosabb rendelkezései

 • A veszélyhelyzet idején a Megyei (Fővárosi) Polgárőr Szövetségek és a Polgárőr Egyesületek (a továbbiakban együtt: Polgárőr Szervezetek) a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a hivatkozott 502-es rendeletben foglalt alábbi legfontosabb eltérésekkel kell alkalmazniuk.
 • Ha a döntéshozó szerv tagjainak létszáma meghaladja a 10 főt, akkor az ülés - a 484-es rendelet értelmében - személyes részvétellel nem tartható meg.
 • A Polgárőr Szervezet döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy

b) határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet.


 • Elektronikus hírközlő eszköz használatával és ülés tartása nélkül történő döntéshozatal
Ha a Polgárőr Szervezet létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése (az elnökség) jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,
b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan
b a) meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat,
b b) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén további kötelező szabályok
 • A szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,
 • Kötelezően alkalmazni kell, a Ptk. ide vonatkozó szabályait (Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdés),
 • A tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,
 • A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése - több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma - és az arra adott szavazat.
A Polgárőr Szervezet elnökségének döntési joga
 • A döntéshozó szerv (közgyűlés, küldöttgyűlés) hatáskörébe tartozó, azonban a Polgárőr Szervezet törvényes működésének fenntartásához, a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadását és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntést is, - az alábbi korlátozásokkal - a jogi személy ügyvezetése (elnökség) határozhat.
Megbízatás megszűnése esetén alkalmazandó szabály
 • Ha a veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezető testület (elnökség) tagjainak létszáma a törvényben, illetve a létesítő okiratban előírt szám alá csökken, vagy a tag az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány miatt egyébként nem tud eljárni, a többi tag jogosult a határozathozatalra.
 • Ha a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás – főszabályként - a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad, és a vezető tisztségviselő, a testületi tag, valamint az állandó könyvvizsgáló legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.
További részletes szabályok
 • Fontos hangsúlyozni: a Polgárőr Szervezetek – mint a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyek - veszélyhelyzeti működésére vonatkozó részletes szabályokat az 502-es rendelet 1-9. §-ai tartalmazzák.
 • A köztestületre vonatkozó eltérő rendelkezések
 • A köztestületekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket az 502-es rendelet 15-19. §-ai tartalmazzák.
Tájékoztató levelem célja
 • Tájékoztató levelem célja a figyelemfelkeltés és a helyes jogkövetés elősegítése. A Polgárőr Szervezetek azonban a jogkövető eljárásuk során nem tekinthetnek el a fentebb hivatkozott jogszabályok további rendelkezéseitől.
Budapest, 2021. február 12.

A tájékoztatót összeállította:
Dr. Soos László Károly
OPSZ ügyvédje