OPSZ programok

„Egy Iskola – Egy Polgárőr” program
A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek, a rendőrségnek és a civil szervezeteknek, így a polgárőrségnek is.

egyiskola

 A program jogi alapja

Az „Egy iskola – Egy polgárőr” program jogi alapját a Polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény 4/A § (3) bekezdésében foglaltak adják, miszerint a polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

Az OPSZ Alapszabálya a célok és feladatok között a bűncselekmények megelőzésében és felderítésében való közreműködést, az eltűnt személyek felkutatásában és a gyermekbalesetek megelőzésében történő részvételt emeli ki az „Egy iskola – egy polgárőr” program keretében.

Az OPSZ Szervezeti és Működési Szabályzata hangsúlyozottan kiemeli, hogy a polgárőr mozgalom célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a polgárőr szervezet tevékenysége kiterjed: a gyermek és az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában való részételre.

„Egy Iskola – Egy Polgárőr” program meghirdetése

Az OPSZ középtávú stratégiájában fogalmazta meg, hogy a gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése és az áldozattá válás megelőzése érdekében a polgárőrség nagyobb szervezettségben jelenjen meg az iskolákban, és olyan együttműködési lehetőségeket dolgozzon ki, amely elősegíti a baleset megelőzést, hozzájárul az iskolás gyerekek közlekedési ismereteinek javításához és a gyermekekre leselkedő veszélyforrások megelőzéséhez.

Az Országos Polgárőr Szövetség 2006. október 27-én hirdette meg az „Egy iskola – Egy Polgárőr” programot és felkérte a pedagógus társadalmat, hogy egymás kölcsönös segítésével valósítsák meg. A megvalósítás a következő főbb területeken történik:

– általános bűnmegelőzés, valamint a gyermek- és fiatalkori bűnözés, illetve az áldozattá válás megelőzése;

– kiemelten a drogprevenció;

– baleset-megelőzés, közlekedési szabályok betartása, közlekedési vetélkedők szervezése;

– a polgárőr utánpótlás, nevelés, nyári táboroztatások.

A program megvalósítása

A program meghirdetése után valamennyi megyében 5 – 5 iskolával indult el, amelyhez egyre több iskola csatlakozott. Jelenleg 778 iskola és közel 1000 pedagógus vesz részt a programban.

A program keretében ajánlásra került, hogy tanórán (osztályfőnöki órán) vagy fakultatív módon (pl. szakkör), illetve szabadidős tevékenység keretében (vetélkedő, nyári táborozás) a tanulók információt, tájékoztatást kapjanak a bűnmegelőzés őket érintő problémáiról.

A program megvalósítása szükségessé teszi, hogy elsősorban az elméleti oktatásokat olyan polgárőrök vagy pedagógusok tartsák, akik pedagógiai érzékkel, kellő szakmai felkészültséggel, elegendő gyakorlati ismerettel rendelkeznek.

A gyakorlati foglalkozások alkalmával kiválóan felkészült szakemberek (rendőr, polgárőr, pedagógus) is bevonhatók.

Fontos azonban, hogy az oktatást vezető teljes mélységében ismerje a tanintézet e témában előírt és ezzel összefüggő jogi előírásait és a társadalmi elvárásokat.

Elméleti képzés

 • a) Osztályfőnöki óra keretében: 3 + 1 tanóra
  • Első tanóra:
   • – Oktató bemutatkozása.
   • – Polgárőrség bemutatása.
   • – A gyermekek szimpátiájának elnyerése.
  • Második tanóra:
   • – Általános bűnmegelőzés.
   • – Drogmegelőzés.
  • Harmadik tanóra:
   • – A baleset-megelőzés.
   • – Biztonságos közlekedés.
  • A+ 1tanóra keretében célszerű megvalósítani – az elméleti és gyakorlati képzés befejezését követően (év végén) – a tudásszint felmérést, amely előre összeállított és jóváhagyott feladatlap kitöltésével történne.
 • b) Tervezett tanórán kívüli óra keretében: 11 óra (Ez lehet pl. szakköri foglalkozás keretében.) Összesen: 14 + 1 óra. A tantervben szereplő témák a teljesség igénye nélkül:
  • Bűnmegelőzési alapfogalmak.
  • Segítségnyújtás, értesítési és közreműködési kötelezettségek.
  • Feladatok a szolgálat megkezdése előtt.
  • Jelenlét a közterületen.
  • A közlekedési polgárőrök általános feladata.
  • Parkoló gépjárművek, elhagyott épületek ellenőrzése.
  • Közreműködés egyes közlekedési eseményeknél.
  • Közlekedési feladat iskolakezdés idején.
  • A polgárőr tevékenység alapvető feladatai. Továbbá minden olyan téma, amelybe a felnőtt polgárőr bevonhatja az ifjú polgárőrt, ilyen lehet többek között a rendezvénybiztosítás.

A tanórát és a tanórán kívüli órát kidolgozott – és az OPSZ által jóváhagyott – tanterv alapján kell megtartani. A részletesen kidolgozott tanterv kiegészítését szolgálják az OPSZ szakanyagai.

A tanórán kívüli elméleti foglalkozásokat természetesen csak azon gyerekeknek kell megtartani, akik mint „ifjú polgárőrök” vállalják ezen elkötelezettséget, illetve tagjai kívánnak lenni a polgárőrségnek.

Gyakorlati képzés

Javasolt óraszám: 22 óra.

A gyakorlati képzés általában tanórán kívüli, ha csak nincs összevonva más, tanrendben tervezett órával. A gyakorlati képzést előre kidolgozott foglalkozási terv alapján kell megtartani.

A foglalkozási terv az oktatási tantervben szereplő program gyakorlati végrehajtására épül. A gyakorlati végrehajtás azonban megfelelő létszámú és kellően felkészült polgárőrök – szükség esetén (pl. forgalomirányítás iskolakezdéskor) rendőrök – bevonásával történjen.

A gyakorlati és elméleti képzés biztosítsa, hogy a gyermekek megismerjék a bűn- és baleset- megelőzéssel kapcsolatos előírásokat, az áldozattá válás elkerülésének feltételeit és azokat az intézkedési gyakorlatokat, amelyek egy megfigyelés, rendezvénybiztosítás, kisebb súlyú baleseti helyszín, stb. esetén tőlük elvárható.

A programban részt vevő pedagógusok és polgárőrök részére megjelent az osztályfőnöki óra keretében tartandó „Egy iskola – egy polgárőr oktatási segédanyag”.

A „TANDEM” oktatási anyag, a közlekedésbiztonságról és a közlekedéssel kapcsolatos információkról és a segéd-motoros vizsgákra való felkészítésről.

Az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottságától a megyék és Budapest 2008. év végén és 2009-ben 1-1 db KRESZ pályát, 2 db kerékpárt és 3 db kismotor-kerékpárt kapott a gyakorlati oktatás megvalósításához.

A programban résztvevő iskolák a Nemzeti Alaptanterv és az oktatási törvény által előírt

„Pedagógia Programba” a helyes közlekedési magatartás kialakítása mellett vegyék fel a polgárőri és a bűnmegelőzési ismeretek oktatását is.

Az iskoláknak ki kell jelölni saját szakreferens pedagógusát, aki felelős a programban szereplő képzésért. A polgárőr egyesület arra alkalmas, nem pedagógus tagja is részt vehet oktatóként a képzésben.

A polgárőr egyesületeknek ki kell jelölni azokat a polgárőröket, akik kapcsolattartók, összekötők és közvetlenül segítik az iskolát a képzésben, a nevelésben, az iskolai rend fenntartásában.

A polgárőr egyesületek jelentős része végez ifjúságnevelő, oktató, védő feladatokat. A napi munkába be kell illeszteni az iskolákkal fenntartott munkakapcsolatot, amelynek keretében folyamatosan meg kell valósítani:

 • az iskolai kezdések és befejezések idején gyalogátkelés segítését,
 • az iskolai rendezvények biztosítása és előkészítésébe való bekapcsolódást,
 • a közlekedési versenyek, vetélkedők szervezését,
 • az iskolai kirándulások támogatását, a lakókörzetek melletti kirándulóhelyekre elszállítást,
 • az ifjúsági polgárőr csoportok létrehozását,
 • a gyermeküdültetés szervezését önállóan és központilag,
 • az iskolák környékén figyelő-, járőrszolgálat szervezését (drogterjesztők távoltartása, egyéb atrocitások megelőzése).

Gyakorlati tanácsok

A programot az iskolák székhelyén működő rendőrkapitányságok munkatársai és a pedagógusok pozitívan fogadták. Egyre határozottabb igény van rá, hogy a polgárőrök e program keretében vegyenek részt az iskolai oktatásban és nevelésben.

A programban résztvevő iskolák több, mint fele a tanórai képzési formát választotta. Ez felel meg leginkább annak, hogy minél több fiatalhoz jussanak el ezek az ismeretek. E képzési forma keretében célszerű a programot megvalósítani.

Természetesen, ez nem zárja ki a fakultatív képzés lehetőségét. Ideális az lenne, ha a két képzési forma egymás mellett valósulna meg.

A fakultatív képzés nagy energiát, felkészültséget, rendszerességet igényel úgy a pedagógustól, mint a tanulótól. Hátránya, hogy kevés tanuló vonható be a programba. Előnye, hogy mélyrehatóbb, eredményesebb ismereteket, felkészültséget ad.

Indokoltnak tartjuk bevonni a programba a középfokú intézményeket, főiskolákat, egyetemeket.

Az oktatáson, képzésen kívül alternatív megoldást kell adni a 14 – 25 év közötti tanuló ifjúságnak a szabadidő szervezett és hasznos eltöltéséhez.

A program szélesítésének feladatai

Tovább kell szélesíteni a programban részt vevő iskolák körét, minél több gyermeket, fiatalt, pedagógust be kell vonni az oktatásba és felkészítésbe.

A polgárőr egyesületek önállóan vagy a rendőrséggel közösen tartsanak közlekedési-, és bűnmegelőzési oktatásokat, programokat.

A megyei polgárőr szövetségek az átadott KRESZ parkokat használják a közlekedésbiztonsági oktatásokhoz, és szervezzenek közlekedési vetélkedőket.

Lehetőség szerint a helyi önkormányzatokkal és a helyi rendőrséggel közösen törekedjenek közlekedési parkok létrehozására, üzemeltetésére.

Fokozni kell a polgárőrök közterületi jelenlétét az iskoláknál kettős céllal: a gépjárműforgalomból eredő veszélyek minimalizálása, másrészt a tanulók az esetleges szabálysértésektől történő visszatartása.

Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a felvilágosító tevékenységre és folyamatos kapcsolattartásra az iskolák vezetésével a megelőzés érdekében, valamint a szülők tájékoztatásában.

A természet-, és környezetvédelem problémáival, a természetvédelem jelentőségével meg kell ismertetni a fiatalokat és hangsúlyozni kell az egyén meghatározó szerepét a lakókörnyezete védelmében.

A nyári gyermektáboroztatásokat minden évben meg kell szervezi, s a táborok tematikáját az

„Egy iskola – egy polgárőr” programra kell építeni.

Szorgalmazni kell az oktatási intézményekben ifjúsági polgárőr csoport megalakítását.

Minden évben meg kell szervezni az „Egy iskola – egy polgárőr” programba benevezett általános iskolák tanulói megyei és országos közlekedésbiztonsági versenyét „Polgárőr Háromtusa” címmel.

Polgárőrök A Tanévkezdés Biztonságáért program

A tanévkezdés időszakára időzített program keretében a polgárőrök önállóan és a rendőrség együttműködve elsősorban bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt. A jelenlét deklarált célja a gyermekek sérelmére irányuló – a droggal, az alkohollal, a szexuális és vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggő – megelőzés, valamint a gyermekbalesetek elkerülése.

A polgárőr egyesületeknek a tanévkezdés tevékenység keretében az alábbi feladatokat célszerű végezni:

 • tanévkezdés időszakában az iskolák környékén a gyermekbalesetek megelőzése,
 • gyermekek sérelmére irányuló jogsértő cselekmények (kábítószer és pornográf termékek terjesztése, pedofília és egyéb erőszakos jellegű események) megakadályozása,
 • gyermekek biztonsága valamennyiünk közös ügye, ezért szükség van a pedagógusok és a gyermekek szüleinek aktivizálása, és bevonása,
 • polgárőr egyesületek kapcsolódjanak be a rendőrség „Iskola rendőr” programjának megvalósításába,
 • helyi média segítségével adjanak rendszeres tájékoztatást a bűncselekmények és a közlekedési balesetek megelőzése, az ifjúság védelme érdekében tett kezdeményezéseikről,
 • megelőző és felderítő akciók szervezését egyeztessék az oktatási intézményekkel, szülői munkaközösségekkel.

Nyújtsanak segítséget a gyermekekre veszélyt jelentő deviáns személyek és hajléktalanok távol tartásához, e személyek felfedéséhez, és jogsértő magatartásuk elhárításához. Észrevételeiket jelezzék a rendőrségnek.

A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – végezzék a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a jelzőőri feladatokat.

Letölthető tartalom:

250x100 Biztonság

A POLGÁRŐRSÉG KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI MINTAPROGRAMJA

250x100

Magyarország 250 településén a közbiztonság erősítésére és a lakosság biztonságérzetének javítására

(2015)

Az eredményes hagyományos programokat folytatva („Kistelepülések biztonsága”; Tiszteletet az éveknek – biztonságot az időseknek”; Egy iskola – egy polgárőr”; SZEM…) Belügyminiszter úr kiemelt támogatása mellett és együttműködve a rendőrséggel és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal az OPSZ elnöksége kezdeményezte megyénként öt település (településrész), Budapesten négy kerület (kerületrész) közbiztonságát erősítő, differenciált, a szubszidiaritás elvét alkalmazó, polgárőr mintaprogram meghirdetését 2013-2014. évekre. Az elért sikerek tapasztalatai alapján további 150 település csatlakozását kezdeményezzük a polgárőrség kiemelt bűnmegelőzési programjához 2014-2015. évekre.

A 250×100 Biztonság nevű program hivatalosan 2014. szeptember 20-án indult.

250×100-szorolap-pdf

A „250×100 BIZTONSÁG” polgárőr program célja

A lakosság biztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembe vevő, az átlagtól eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) megvalósítható (megvalósítandó) középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása és a fejlesztés folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.

A speciális jellemzőket, helyi sajátosságokat prioritásként kezelő konkrét programhoz 2013. – 2014. – 2015. évekre elnyerni a Belügyminisztérium és más együttműködő szervezetek, valamint az állampolgárok kiemelt támogatását.

Az OPSZ, a megyei szövetségek és egyesületek hatékony közösségformáló, közbiztonságot fenntartó, biztonságérzetet javító programjainak gyakorlati eredményeivel hozzájárulni az egyenlőtlenségek felszámolásához, a társadalomban elfogadott normák, viselkedési szabályok megismertetéséhez és elfogadtatásához, valamint a polgárőrség népszerűsítése, elismertségének fokozása, a polgárőr egyesületek számának és létszámának növelése.
Az együttműködési lehetőségek gyakorlati megvalósítása, tapasztalatok értékelése, hasznosítása.

A program végrehajtásának, főbb mozzanatainak, eredményeinek dokumentálása (írásban, hang- és képfelvételeken) és javaslatok megtétele a hatáskörrel rendelkező intézmények, szervezetek valamint az állampolgárok és közösségeik részére.

Tisztelet az Éveknek, Biztonságot az Időseknek

Az Országos Polgárőr szövetség a Magyar Vöröskereszt „Bűnmegelőzési és Szociális védőháló” programja keretén belül, az idősek életkörülményeinek és biztonságérzetének javítására érdekében elindította a Tisztelet az Éveknek, Biztonságot az Időseknek programját.

tisztelet

A Belügyminiszter, az Országos Rendőrfőkapitány és az OPSZ Elnöke 2011. július 18-án közösen értékelte a közrend és közbiztonság megszilárdítása, és az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében tervezett, szoros együttműködésben kialakított és végrehajtott intézkedések eredményeit. Megállapították, hogy az intézkedési tervek megvalósítása időarányos, és összességében eredményes.

A Kormányprogramban meghirdetett változtatások következetes végrehajtása, azok hatásainak eltérő időbeni érvényesülése, valamint az érintettek reagálása illetve a nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt erősíteni kell a helyi közösségek tagjainak összefogását, és a közös célok érdekében való cselekvést.

A társadalom értékrendjének pozitív irányú változtatása érdekében a Belügyminiszter kezdeményezte, hogy az OPSZ – a 2010. május 28-i ELN/20/2010. sz. határozatával jóváhagyott intézkedési tervvel összhangban – a Magyar Vöröskereszttel közösen, a Rendőrség támogatásával helyezze új alapokra az idős emberek védelmét.

Kiemelt program a külterületek biztonságáért

A Belügyminisztérium és az Országos Rendőr-főkapitányság támogatásával a 2014-es évet az Országos Polgárőr Szövetség a külterületi bűnmegelőzés évének nyilvánítja, és az eredmények elérése érdekében egy bűnmegelőzési programot indított.

A komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének, közérzetének, hangulatának javítása az általános intézkedéseken túl megköveteli, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a település, a környezet helyi adottságaira, és ezek alapján határozzuk meg a közbiztonságot érintő intézkedéseket és alkalmazott bűnmegelőzési módszereket.

 

 1. 02. 24.

Borsodban már elindult a Külterületek Biztonsága program

Máris beindult a Külterületek Biztonságáért program Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Ennek ékes példája, hogy Erdőbényén lefüleltek egy fatolvajt.

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Erdőbényén egy helyi lakós észrevette, hogy a település egyik erdőjében illegális fakivágás folyik. A kutyával megerősített rendőrjárőrök a helyi polgárőr egyesület elnökével és két erdész támogatásával azonnal a helyszínre siettek, és tetten érték a 33 éves F. Pált és a 19 éves F. Józsefet, akik kézifűrészükkel fát akartak eltulajdonítani. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előállított hejőbábai férfiakkal szemben lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást a hatóság.

Hladon Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség sajtóreferense szerint ez az esemény ismételten megerősíti a polgárőrség, a rendőrség és az erdészet sikeres együttműködését. Mint közölte: az Országos Polgárőr Szövetség által meghirdetett Külterületek Biztonságáért című programban ez sikeres előrelépést jelent.

(Forrás: Rádió P; www.radiop.hu)

Megkezdődött az Országos Polgárőr Szövetség által, a külterületek biztonságának javítását szolgáló polgárőr program. A tanyák, erdők, üdülők, szántók, termőföldek biztonságának erősítését a rendőrség és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács anyagiakkal is segíti.

Zámbó Péter, az OPSZ szakmai alelnöke elmondta: Mindig szükség van egy olyan húzó programra, amelyre az eddig teljesített értékeket fel tudjuk fűzni. Ilyen a külterületi biztonság témakör is. Ez évek óta újra és újra napirendre került, de az eddigi jó gyakorlatokat elemezve, felhasználva, egy kiemelt központi programot indítottunk erre az évre.

Zámbó Péter kiemelte, a programnak a tartalmát a polgárőr egyesületek fogják majd feltölteni és a helyi igényeknek megfelelően – a szubszidiaritásés az arányosság Európai Uniós elvét is figyelembe véve – azzal kívánnak majd foglalkozni, illetve azt tervezik meg, ami leginkább foglalkoztatja problémaként a helyi lakosságot.

A programot most két évre hirdeti meg az OPSZ, hiszen minden polgárőr tevékenység a folyamatosságot jelenti, és a legfőbb értéknek, a bizalomnak az erősítését szolgálja a program. „Tudjuk, hogy jó pár évvel ezelőtt nagyon sok rombolás történt a külterületeken, üdülőkben, szőlőskertekben. Ahhoz, hogy újra élettel teljen meg a külterület, hogy gazdálkodjanak, hogy bízzanak abban, hogy aki vet, az arat, reméljük, hogy ez a program ezt a bizalmat visszaállítja és megerősíti” – hangsúlyozta Zámbó Péter.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke kifejtette: a polgárőrök 2014-ben szolgálati idejük harminc-negyven százalékában a külterületeken dolgoznak majd, szoros együttműködésben a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a vadászokkal, vad- és mezőőrökkel. Mint mondta, háromszázezren élnek tanyákon, ők többnyire idős, egyedül élő emberek, akiknek a fa- és terménylopások a megélhetésüket veszélyeztetik. De – mint mondta – a bűncselekmények egy része járőrözéssel megelőzhető.

Az OPSZ elnöke kitért arra is, hogy az idei költségvetésben egymilliárd-ötvenmillió forintot kapott az országos szövetség, így a megyei szövetségeknek átlagosan harminckettőmillió forint támogatás jut.

Az értekezleten ott volt Papp Károly országos rendőrfőkapitány is, aki támogatásáról biztosította a programot és kétszáz, kifejezetten a polgárőrök számára készült kerékpárt adott át. Szavai szerint a rendőrség kiemelt célja az emberek szubjektív biztonságérzetének erősítése, továbbá az, hogy mindenütt azonos szintű legyen a közbiztonság.

Dr. Hatala József kormánybiztos, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökeként bejelentette, hogy a polgárőrség programját úgy is támogatják, hogy létrehoznak egy közel húszmillió forintos pályázatot, amire az önkéntes bűnmegelőző szervezetek is pályázhatnak.

(Forrás: Rádió P; www.radiop.hu)